Historie knihovny

Zprávy o knihovně z kroniky obce

Snažila jsem se opravdu pečlivě najít zprávy o vzniku knihovny, o jejím umístění v obci, o lidech, kteří měli v průběhu let knihovnu na starosti. Bohužel, těchto zpráv je v kronice opravdu velmi málo.

První zpráva snad není ani tak o knihovně. Myslím ale, že je o shromažďování knih a možná i o jakémsi vypůjčování, tedy se vznikem knihovnictví v naší obci souvisí.

Hospodářský spolek

Aby hájeny byly i ostatní hospodářské zájmy, k nimž nedostává se obecnímu zastupitelstvu oprávnění ani příležitosti, svolána na den 2.února 1902 veřejná schůze do školy, na níž pojednáno bylo "O sdružování" a vytýčeny cíle i cesty, jimiž "Hospodářský spolek" měl by se bráti, aby sloužil ku prospěchu obce i okolí. V této schůzi přihlásili se všichni přítomní 24 členové, z nichž mnozí ani pozemků neměli.

....Přičiníme-li, že Hospodářský spolek má odbornou knihovnu o 60 svazcích, a žečetnými přednáškami ve schůzích a besídkách vybízí ku přemýšlení a zvelebování hospodářství, máme stručný obrázek činnosti spolku, který jeví, že není zbytečným...

Zpráva o založení knihovny  je velmi stručná:

Ku dalšímu vzdělávání a poučení obyvatelstva zřízena v Chanovicích v roce 1921 veřejná knihovna obecní, jež čítá 296 spisů.

Víme tedy rok založení knihovny. Bohužel není známo, kdo pracoval jako knihovník  ani kde knihovna sídlila.

Další zprávy jsou už z novodobé historie a svou stylizací odpovídají (hlavně první z nich) duchu doby:

1980

Otázka knihoven je součástí výchovy našich občanů a tento úsek je vzorně zajištěn. Nástupem nového knihovníka s. Legáta, jen za pololetí bylo zaznamenáno 317 členů a uskutečněno 1377 výpůjček. Knihovna v Chanovicích bude přestěhována do kulturního domu, kde bude možnost věnovat jednu místnost jako čítárnu. 317členů-1377 výpůjček - Chanovice - Holkovice.

Zprávu jsem opsala přesně, ale myslím, že s údaji o členech a výpůjčkách není vše v pořádku!

1998

Obec Chanovice si začala samostatně zajišťovat knižní fond a fungování knihovny. Samotná knihovna byla přemístěna z kulturního domu do restaurovaných prostor zámku. Na slavnostní otevření se dostavil i předseda senátu Petr Pithart. Knihovna je otevřena dvakrát za týden. Její chod zajišťovala J. Klásková. Spojením stávajícího fondu a školní knihovny byl vytvořen základ. Další knihy jsou dle zájmu a potřeby dokupovány. Dalším zdrojem knih jsou dary občanů.

To jsou veškeré zprávy z kroniky obce. Budu moc ráda, když se přihlásí pamětníci, lidé, kteří ví o historii obce a pomohou nám vytvořit jakousi kroniku naší knihovny.

Velmi se těším na nové informace a zprávy, za které předem děkuji. 

V knize Jménem Jeho  Veličenstva císaře. Jménem republiky (Karel a Věra Kuncipálovi, Papyrus ) jsem našla zmínku o naší obci, o kterou bych se s Vámi ráda podělila. V povídce Američan na  str. 44se píše: "Četnické relace zjišťují, že jen roku 1889 se vystěhovalo ...(do Ameriky).. bez povolení 16 osob z Horažďovic, 50 osob z obvodu stanice v Chanovicích, 10 osob ze Strakonic, 9 osob z Rabí, 8 osob z Volenic, 10 osob z obvodu stanice v Radomyšli. Nikdo z vystěhovalců se již nevrátil. "...

V knize Chanovice v proměnách času (Smolík,L., Holá, P.,Klásek, P. a kol.)vyd. 2014 je o založení knihovny tento zápis:

1921, duben - zřízena obecní veřejná knihovna, které místní hasičský sbor předal 200 svazků knih, knihovna zároveň obdržela od Ministerstva školství a národní osvěty dotaci na činnost ve výši 500 korun.

 


TOPlist

Kontakt

Místní knihovna Chanovice

Chanovice 1
341 01 Horažďovice